skip to Main Content

پیکرسنجی و تیپ بدنی

از نتایج پیکر شناسی می توان در برنامه ریزی سیستم های تغذیه اصولی برای ورزشکاران و افراد معمولی استفاده کرد.

استعدادیابی ورزشی

۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۶ رشته ورزشی برای دختران مشخص می‌شود.

تناسب اندام

مشخص نمودن و تعیین دقیق تیپ بدنی یا سوماتوتایپ

پیشنهاد رشته‌ی ورزشی

متناسب با ساختار جسمانی زیرنظر سازمان جهانی پیکرسنجی ISAK

تخمین استقامت قلبی و عروقی

دانستن فاکتورهایی مانند استقامت قلبی و عروقی، تیپ دقیق بدنی و درصد چربی بدن کمک بسزایی به مربیان رشته های ورزشی جهت ارائه بهترین سیستم تمرین به ورزشکاران می کند.

تعیین شاخصه های بلوغ

تعیین شاخصه های بلوغ و تخمین دقیق قد نهایی با توجه به سن

امتیاز دهی

در ۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۴ رشته ورزشی برای دختران (با توجه به وضعیت بدنی و سن فرد)

مشخص نمودن درصد چربی

مشخص نمودن درصد چربی دقیق بدن

مشخص نمودن ضریب بیماری

مشخص نمودن ضریب بیماری های متابولیک

Back To Top