skip to Main Content
maleki-profile-img

مرجان ملکی
آنتروپومتریست سطح یک از انجمن بین المللی پیکرسنجی ورزشی سازمان جهانی (ISAK)

  • کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • مربی ژیمناستیک
  • مربی و داور دو و میدانی
  • مسئول کمیته استعدادیابی هیات تکواندو استان قم

.

rabbani-profile-img

محمدحسین ربانی
آنتروپومتریست سطح یک از انجمن بین المللی پیکرسنجی ورزشی سازمان جهانی ( ISAK)

  • کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  • دارای مدرک تخصصی استعدادیابی ورزشی از پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات. مدرس و سنجشگر فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران
  • مسئول کمیته استعدادیابی هیات تکواندو استان قم
  • مربی بین المللی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران
Back To Top