skip to Main Content

پیکر سنجی بررسی و مطالعه ابعاد، شکل، ترکیب، تاثیرات بلوغ و عملکرد بدن انسان برای استفاده، مقایسه و دسته‌بندی‌های انسان شناختی است که شامل اندازه‌گیری‌های بدن می‌باشد.

دانش پیکرشناسی قدمتی بسیار طولانی دارد. چرا که در پیکرشناسی قد و وزن به عنوان دو متغیر بسیار ساده ولی مهم و کاربردی قرنهاست که اندازه گیری می شود. اما امروزه در پیکرشناسی نوین با استفاده از اندازه گیری های دقیق و امکانات نرم افزاری موجود کاربردهای فراوانی برای این دانش وجود دارد.

پیکرسنج‌ها

مرجان ملکی

کارشناس تربیت‌بدنی
آنتروپومتریست سطح یک

maleki-profile-img

محمدحسین ربانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
آنتروپومتریست سطح یک

rabbani-profile-img

پیکرسنجی و تیپ بدنی

از نتایج پیکر شناسی می توان در برنامه ریزی سیستم های تغذیه اصولی برای ورزشکاران و افراد معمولی استفاده کرد.

استعدادیابی ورزشی

۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۶ رشته ورزشی برای دختران مشخص می‌شود.

تناسب اندام

مشخص نمودن و تعیین دقیق تیپ بدنی یا سوماتوتایپ

پیشنهاد رشته‌ی ورزشی

متناسب با ساختار جسمانی زیرنظر سازمان جهانی پیکرسنجی ISAK

تخمین استقامت قلبی و عروقی

دانستن فاکتورهایی مانند استقامت قلبی و عروقی، تیپ دقیق بدنی و درصد چربی بدن کمک بسزایی به مربیان رشته های ورزشی جهت ارائه بهترین سیستم تمرین به ورزشکاران می کند.

تعیین شاخصه های بلوغ

تعیین شاخصه های بلوغ و تخمین دقیق قد نهایی با توجه به سن

Back To Top